Uppstigningen!

Vi möts nu åter för en gemensam stund och
jag hälsar dig i ljusets och kärlekens tecken.
Jag är Ashtar.
Denna stund vill jag ägna mig åt att dryfta några ord,
gällandes det ni kallar för uppstigningen.
Det finns många bland er som inte hört talas om denna sk uppstigning
och även de som inte vet vad detta skulle innebära.
Detta beror till stor del på att mänskligheten har
befunnit sig i en sk andlig slummer.

Det är utav stor vikt att alla människor får ta del utav denna information
gällandes uppstigningen...
 och även får möjlighet att ta det under begrundan.

Denna uppstigning är egentligen ett väldigt omfattande arbete,
 med att höja era medvetanden globalt,
så att ni befinner er på en högre frekvens än ni gör idag.
Detta allomfattande arbete tar, som ni säkert förstår,
 mycket tid då det är många själar som skall höjas i frekvens.
Detta tillvägagångssätt måste få ta tid,
eftersom det annars skulle kunna göra mer skada

 än nytta för de fysiska varelser som existerar på jorden.
För att dessa energipåslag, som frekvenshöjningar innebär,
skall kunna genomföras på bästa sätt,
så krävs det även att de lägre energierna som kretsar kring tid och rum,
 hålls på avstånd och inte får någon större inverkan i era liv.

De lägre energier jag nu talar om,

 är maktmissbrukare av olika slag, regeringsmän med flera,
som styr och bestämmer över sina medmänniskor på ett mycket otillbörligt sätt.

Vi har, som ni redan blivit informerade om,
påbörjat ett samarbete med dessa personer, som har ett stort inflytande över andra.
Vi räknar med att inom en snar framtid få se ett positivt resultat utav detta.
Detta kommer att ske genom att avveckla vapen
och att ett förslag om detta
 kommer att läggas på alla länder, världen över.
Detta kommer att leda fram till ett mycket större samförstånd, länder emellan.
Det kommer också inom en mycket snar framtid,
att bli deklarerat religionsfrihet världen över.
I och med detta kommer nästa våg utav uppvaknande,

Denna andra våg, kommer innefatta medlemmar ur olika trossamfund
och även anhängare inom olika religioner som existerar världen över.
Detta uppvaknande kommer att innebära att mänskligheten kommer att förkasta
 de religionssamfund och även trossamfund som existerar världen över idag,

 och istället börjar känna efter inom sig själva efter svar.
 Detta är en del utav den fria viljan.

När dessa två actioner inleds, 

så kommer där att bli fredsliknande förhållanden världen över.

Men även dessa actioner kommer att ta sin tid och må så också få göra.
Det jag vill poängtera som mycket viktigt,...
är att oavsett på vilken utvecklingsnivå ni befinner er just nu, så är ni Alla lika!
Detta är också något som är mycket viktigt att komma ihåg,
nu när nästa våg utav uppvaknande är analkande.

Det är som jag tidigare påpekat, utav stor vikt att ni hjälper varandra
genom era egna erfarenheter och aldrig nekar någon er hjälp.
Därav kan det vara utav stor vikt att ni ånyo lägger detta på minnet,
eftersom ni alla lever under den karmatiska lagen.
Det du sänder ut, kommer till dig åter.
Detta är som ni redan vet en kosmisk lag, som ej går att kringgå.
Alla levande varelser bär lika stort ansvar både för sina tankar och sina handlingar.
Jag vill nu avsluta denna stund med att be er att minnas det sagda.
Kärlek och beskydd sänder vi till er alla.
På återseende!"

 

 

"I ljusets tecken hälsar jag er till en stund utav begrundan över det kommande.
Jag är Ashtar.
Jag ämnar denna stund tala om den information som kommit till er kännedom,
gällandes ett specifikt datum för oss att visa oss offentligt.
Det jag under tidigare sessioner informerat er om,
så kommer den stundande ankomsten att ske globalt
under en och samma tidpunkt.
Detta innebär som ni förstår, varje del utav jorden,
eller kanske enklare om jag förklarar med orden,
Varje kontinent och varje liten ö som befinner sig i haven.
Att vi skulle visa oss just över en speciell del utav den kontinent
som ni kallar Amerika, ingår ej i den planering som just nu
 är under pågående här hos oss.
Vad informationen säger som vi erhållit från högre ort,
 så förtäljer den inte något specifikt över just den dagen
som vi nu talar om, den 14 Oktober.


Det är som ni säkert förstår, mycket svårt för oss att ange ett särskillt datum,
då vi här ej har den tidsuppfattning som ni har i den fysiska dimensionen.
Vi har även följt de reaktioner som uppstått pga ett sådant uttalande
och det är med blandade känslor som ni nu går vidare i era liv.
Men vi här på Ashtar, önskar ännu en gång påminna er om,
 att där existerar många kanaler som gärna vill vara först
med att ge ut vår information till omvärlden och olyckligtvis
blandas då egot in i dess budskap.
Många kanaler använder också mycket egen fantasi,
för att slå sina medmänniskor med häpnad.
Dessa är vad ni kallar för falska profeter.
I dessa budskap finns ingen information utav värde för mänskligheten.

Vi har nu beslutat att det måste ske en sk rensning utav de kanaler
som går tillväga på detta vis, då det enbart skapar stor förvirring blend er.
Att vara kanal innebär ju att vara en sk länk mellan våra dimensioner,
 med andra ord, dessa skall endast taga emot det som sägs och återge det exakt,
utan att lägga till något för egen vinnings skull.
Detta kommer att ske omgående, för att förhindra ett eventuellt kaos,
som detta skulle kunna skapa.


Vi vill avslutningsvis även påminna er om vikten utav att känna efter inom er, 

inför varje budskap som förmedlas.
Detta är utav stor vikt och bör ej falla i glömska.
Vi sänder vår kärlek över allt levande och även vårt beskydd.
Lys upp vägen för varandra, så att ni ej famlar i mörker.
På återseende och tills vi åter möts!"


Källa:Helena Leo, 
www.angeladvice.se