Den icke dömande rättvisan!

                                
 En ickedömande rättvisa är en uppfattning som tillåter dig att se allt I livet.
           men inte engagerar dina negativa känslor.
Den ickedömande rättvisan befriar dig från rollen som domare och jury
  därför att du vet att allt blir sett, att ingenting undflyr karmalagen
   och detta leder till frihet o hängivenhet.
Den ickedömande rättvisan är friheten att se det du ser och uppleva det du upplever
     utan att reagera negativt på det
Den tillåter dig att direkt uppleva det ostörda flödet av intelligens strålglans och kärlek
         från det universum som vår fysiska verklighet är en del av.

 Den ickedömande rättvisan flödar naturligt fram ur förståelsen för själen och hur den utvecklas.
 när vi dömer skapas negativ karma. dömandet är en funktion av personligheten.
 då vi säger om andra själar: Hon är värdefull eller han är värdelös skapar vi negativ karma.
    Det betyder dock inte att vi ska avstå från att handla på ett sätt s
           om lämpar sig för de omständigheter vi befinner oss I.

Det är inte lämpligt att vi tillåter våra handlingar att motiveras av känslor
          som indigation, rättfärdighet eller lust att straffa.
Dessa känslor är resultatet av bedömningar vi gör beträffande oss själva och andra personer,
    bedömningar som får oss att framstå som överlägsna den andra varelsen.
       Om vi handlar utifrån dessa känslor ökar vi själens karmaskuld
    och dessutom hindras vi från att tränga in I känslorna och lära oss av dem.
känslor är redskap med vilka vi kan urskilja vilka delar av sig själv själen försöker hela
       och genom känslorna kan vi se själens verkan I den fysiska materian.

Om vi ska se ur själens synvinkel måste vi upphöra med att döma
även när det gäller sådana händelser som verkar fullständigt ofattbara
             som folkmord.. långa lidanden etc.
Vi vet inte vad som helas genom dessa lidanden
eller vilka energiomständigheter som balanseras.

  En frisk och välbalanserad själ är oförmögen att skada andra.
Ramen inom vilken vår evolutionsprocess äger rum:
den kontinuerliga inkarnationen och reinkarnationen
av själens energi I den fysiska verkligheten
 med syfte att hela och balansera själens energi I enlighet med karmalagen.

En personlighet som ex. Utnyttjar andra skapar en energibalansrubbning
          som måste rättas till av upplevelsen att bli utnyttjad.
för att bli hel måste själen balansera sin energi,
         den måste uppleva den verkan den orsakat.
Obalans I själens energi är dom ofullständiga delar av själen
     som formar personligheten.

       Personliheter I samverkan är själar som söker läkning!!
 
               *utdrag ur en bok