I ljusets och kärlekens tecken hälsar jag er.
Jag är Ashtar
 och jag önskar dryfta några ord om det som komma skall,
 inom en för er mycket nära framtid.
Vi är medvetna om att många utav er väntar med stor iver
över att vi skall visa oss globalt.
Detta kommer vi också att göra i sinom tid.
Men innan dess skulle vi önska att ni tog er lite tid till att iaktta
det aktuella världsläget för stunden.
Vi har noterat en förändring gällandes det ni kallar för ert ekonomiska läge.
Detta är ett resultat utav egots inverkan.
    Med det menar jag att egot har styrt ekonomin världen över för egen vinnings skull.
        När egot ges för stort utrymme, då ser det också endast till sitt eget bästa.
       Egot växer därav i sin egen framfart och strävar efter än mer rikedom.
Denna girighet är ej kärleksfull och den skördar också mycket fattigdom och sorg,
 Som vi tidigare förmedlat till er, så kommer världsläget att återgå till det ursprungliga syftet.
En Enad Nation.  Där alla samarbetar och hjälper varandra.
     Alla är ETT och kommer så alltid att förbli.
Jag skulle även vilja passa på att dryfta några ord gällandes de krig som pågår världen runt.
  Dessa krig kan liknas vid syftet utav den ekonomiska kris som nu existerar.
  När mänskligheten endast ser till sitt eget bästa, då utbryter också många meningsskiljaktigheter,
   och ett resultat utav detta kan ni beskåda världen över.
 Det kommer inom en nära framtid att bli en nödvändighet för mänskligheten
   att gå samman på ett än mer effektivt sätt än tidigare.
    Detta mina vänner, kommer att gynna hela mänskligheten.
   Avslutningsvis skulle jag vilja uppmuntra er alla att öppna era ögon och se
   den stora förändring som nu är analkande och inte långt borta.
  Erat ekonomiska läge resulterar i krig,
   eftersom ingen vill ha mindre än någon annan, utan enbart ser till sitt eget bästa.
   Krigen i sin tur resulterar i att både stora delar utav Moder Jord lider nöd,
   liksom alla utav era medmänniskor som får sätta sina liv till genom ett sådant förfarande.
 Dessa krig kommer resultera i kyrkans fall.
 Låt alltid era hjärtan styra era steg och inte era egon,
  då detta tillvägagångssätt endast skapar en fjärilseffekt, som ni brukar kalla det.
  Jag avslutar nu denna stund och vi sänder er vår kärlek och vårt beskydd.
  Må kärleken till allt levande alltid visa er vägen.
 Må så ske!
  På återseende!"

                 

                

    Jag Ashtar, 
hälsar er i denna nya tid utav förändring!
Det är en tidsperiod som kommer att ta sitt uttryck i
att många utav de nationer som idag existerar bland er, kommer i samförstånd gentemot varandra.
Med detta menas att den globala förändring vi talat om vid tidigare tillfällen,
kommer att infalla inom en nära framtid.
Ni har idag några ledande stormakter, som mer eller mindre
styr över de övriga länder som är utav mindre karaktär. Alla är naturligtvis lika viktiga,
för att era samhällen skall fungera på bästa möjliga vis.
Men även här har ni under långa tider, varit oense om vem som skall styra dessa samhällen.
Jag talar nu om de länder och hela kontinenter för den delen,
 som är oense om vem som har rätt eller fel i olika sammanhang.
Vi har noterat att detta förfarande kan, om ingen förhandling upprättas,
sluta i en mycket stor tragedi, som även kommer innebära
 att alla på den bebodda jorden blir drabbade.
Det jag syftar på är det aktuella läget mellan de två kontinenter som just nu är oense
och har skapat konflikter som medfört ett oroväckande resultat, för resten utav världen.
Detta förfarande bör ej få fortgå och därmed har vi beslutat oss för
att hjälpa dessa kontinenter att taga sitt förnuft till fånga.
Detta med tanke på resten utav jordens befolkning. Ingen är förmer än någon annan!
Vi kommer att hjälpa dessa stora kontinenter att bli varse den situation
de är i färd med att påbörja och hjälpa dessa att komma till insikt om
vilket förödande resultat detta skulle kunna få, om de fortsätter på denna väg.
Vi här på Ashtar och många fler med oss, har redan inlett ett samarbete med dessa två kontinenter
och ser med stor tillförsikt fram emot en god lösning på detta.
Frukta ej, för dagen är snart kommen
då hela den bebodda jorden  kommer kunna glädjas över en global fredssituation
och detta kommer bli kännt över hela världen.
Det är sannerligen en mycket glädjande tid ni går till mötes och den är snart annalkande.  Må så ske!
Jag väljer att avsluta denna något korta session nu,  men vi sänder vårt beskydd till er
och jag vill ännu en gång påminna er om
  vikten utav era tankar och resultaten utav dessa i era handlingar.
Frid över allt levande!
På återseende!"


Källa: Helena Leo,
www.angeladvice.se