Andlig Kommunikation

 White Eagle!

     
Sann andlig kommunikation är det mest välsignade 
och underbara erfarenhet en själ kan få.
 Sådan kommunikation sker inte I den fysiska kroppen
eller genom sinnets känslor utan Andligen-djupt inom själen.
De fysiska, emotionella och mentala kropparna är bara yttre skal
Som människan behöver medan Hon arbetar på de yttre livsplanen.
De skyddar den inre delen Av människans själ
vilken innehåller den verkliga Gudsanden, Kristusljuset. 
Vi äger alla denna rena andliga låga I våra hjärtan,
den är själen, ursprunget till vår existens.
Detta ljus leder oss under hela jordelivet och för själen närmare Gud och bort från de övriga
 Elementens dragningskraft.
Det jordiska sinnet och känslorna försöker att göra själen medveten
om sin fysiska kropp och Sina själviska behov,
medan anden försöker göra själen medveten om Gud och livets
Universella broderskap. 

Detta är den verkliga kampen mellan gott och Ont.
Denna kamp är nödvändig för människans utveckling ty utan den ständiga dragningen från den lägre naturen skulle själen inte bli stark nog
Att utvecklas till den fullkomliga människan I vilken kristusanden leder varje tanke och handling.
                                                   
Många människor tycker det är meningslöst att GE löften inför ett nytt år.
Detta är synd ty ett löfte att försöka göra någonting bättre är en god tanke.
Om in är kloka och fattar ett sådant beslut drar in till ER ljusets Kraft.
Detta kommer att hjälpa ER att uppfylla löftet.
Det Finns alltför mycket negativt tänkande.

Ni kanske är omedvetna om att när ni tänker negativt
skapar ni negativa förhållanden för er själva.
För att skapa det possitivt goda måste ni alltid tänka possitivt.
om ni gör detta till en vana kommer dimmorna som samlas omkring er att upplösas-
dimmorna i er själ och i ert sinne.
Genom ert possitiva tänkesätt kan Kristusljuset inom er
 lysa som en sol och skingra dimmorna.Början av en ny Tidsålder!

Vi kommer till er med kärleksfulla hälsningr från ljusets värld.
Vi ber om att få ge era hjärtan ett glädjens budskap,
och lösa bndeln från era ögon så att ni kan ta emot dennaa sanna visionen
av Guds kärlek och avsikten med era liv.

Ni står i början av en ny tidsålder då det skall komma ett  ovanligt
stort utflöde av andlig kraft över mänskligheten.
ni är inte alltid medvetna om detta. Ni märker mer av det ni tror är en  ökning av det onda,
ni tycker  att hela världen är i ett tillstånd av kaos
och undrar vad som skall hända om inte människorna bättrar sig.
Men om ni hade ett bättre perspektiv skulle ni se att sida vid sida med detta onda ökar också det goda.
Fler och fler av jordens barn söker sig till grupper för att ta emot undervisning
från ande-världen i en eller annan form.

Många olika kanaler används för att nå människornas sinnen och hjärtan i
enlighet med deras förmåga att ta emot sanningen.
kom ihåg att människorna befinner sig  inte på samma utvecklingsnivå
-en del behöver lätt föda, medan andra kraftigare mat.
Vi betonar detta därför att det är viktigt att ni är toleranta, inser er medmänniskas behov
och kommer ihåg att er väg är inte den enda vägen.
Tolerans öppnar vägen så att mer och mer ljus kan flöda in i människornas sinnen.

När du först börjar gå den andliga vägen ska du märka att prövningarna kommer.
Du längtar efter andlig kunskap och under en tid märker du att du gör framsteg och att allt är underbart.
Men sedan svänger pendeln och det lägre,eller det världsliga sinnet försöker hålla dig nere.
Det är den ständiga kampen mellan de två aspekterna
-på den ena sidan den yttre aspekten, livet i den fysiska kroppen och den materiella världen,
och på den andra, andens eller den inre världens liv.
Till att börja med är det inte lätt att känna igen dessa två krafter, eller
att skilja dem åt och du blir förvirrad.
Men så småningom skall du lära dig att känna igen dragningen från världen och det lägre jaget
för vad det är och då börjar kramft och visdom infinna sig.

Andens värld är sinnets värld. Ni har svårt att förstå detta, speciellt dom av er som har fått
påtagliga bevis för livet bortom döden.
Men vi upprepar, andens liv är ett uttryck för sinnets liv.
Du kan leva i din andevärld medan du fortfarande är iklädd en fysisk kropp, eftersom
tid och rum inte är begränsande i andens eller sinnets värld.
I tanken kan din ande ögonblickligen resa till jordens avlägsna hörn och den kan faktiskt  manifesteras
för en annan människa där. Du har kanske fått bevis för detta.
Andens värld är inte begränsad av tid och rum, vi upprepar andens värld är sinnets värld.

När en själ lämnar den fysiska kroppen befinner den sig i en värld som har byggts upp av själssubstans.
Den befinner sig omgiven av saker och ting som den själv har skapat-omgiven av tanke-
bilder om du så vill. Men dessa tankebilder är mycket substansiella och verkliga därför att dom är av
själsmateria som är många gånger finare än fysisk materia-men ändå materia.

Andevärlden är med er här och nu.Många av er har upplevt detta under meditationer. Ni har dragit
er tillbaka från vardagslivet, det medvetna har gått in i de inre planen och där mött och talat
med vänner som också lever på de inre planen.
Vart leder oss allt detta?
Vi vill att ni skall inse att  dag för dag bygger, skapar en sinnesvärld eller en andevärld i vilken ni skall leva-fungera en dag när ni inte längre har någon fysisk kropp.
Tro inte att denna sinnets värld är overklig, dess substans är lika fast som den i er värld.
i vilken livstillstånd människans själ än befinner
sig är den klädd i den materia som passar detta tillstånd.

De varelser som bor på avlägsna planeter är klädda i sin speciella planets materia.
Vetenskapsmän må säga att fet är omöjligt att mänskligt liv kan existera på vare sig solen
eller andra planeterna. De lever helst säkert inte det liv ni känner till på jorden.
Men från solen kommer ändå stora varelser klädda i solsubstans vilket också ger liv
till jordens människor.
Dessa solandar har ett direkt intresse av och förbindelse med jordens människor.
De kommer för att ge mänskligheten undervisning, kunskap, de kommer för att lära människorna
hur dom skall leva för att bli lyckliga.

Kristus är den stora Solanden som gick ned på jorden och gav männskligheten undervisning
om Kärlekens Gud och han är mänsklighetens frälsare.
Kristus är ande, den kärlek som Gud har inplanterat inom varje människa och som är hennes frälsare.
Människans frälsare är Kristus inom henne som är korsfäst i materien, korsfärst i världen-såsom
människan själv är korsfäst när hon avstår världsliga saker och tillåter Kristusanden att manifisteras genom sig i kraft och sanning- när människan tillåter kristusanden att  äga och bruka henne.
Hennes lägre natur är därmed korsfäst eller betvingad.
Hennes högre jag höjs i makt och härlighet.

Ni är oroade av tillståndet i världen just nu och ni tror att ni kan råd bot för det genom lagstiftning.
Men om det andliga livet och andens sanning lämnas utanför kan det inte ske
något framåtskridande eller uppfyllande av Guds avsikt i världen.
Ni har alla inom er kraft att hjälpa världen att höja sig därför att Kristus finns inom er.
Detta lärde oss Mästaren Jesus som var en av kanalerna för Kristusanden.
Sade han inte...och när jag blir upphöjd från jorden skall jag draga alla  till mig...

Det kommer att förvåna eratt veta att denna andliga lag kan demonstreras i era egna liv.
kommer ni ihåg liknelsen med surdegen som genomsyrade tre skäppor mjöl?
Du är kanske ödmjuk,kanske obetydlig i dina egna ögon, men ändå...
genom att praktisera kärlekens enkla och gudomliga lag..skall du föra in himlen in i ditt eget hjärta och sinne, och genom dig får andra hjälp att också för in himlen i sina liv.

kom ihåg vad vi förut talade om...Andevärlden är sinnets värld.
Du skapar ditt framtida liv här och nu-och inte bara ditt liv omedelbart efter döden
utan ochså  dom förhållanden och din kropp.. du ska bo i i din nästa inkarnation.
Livets lag är att varje människa är sin egen skapare.
Varje tanke varje önskan varje handling drar till själen den substans som blir upphovet till
inte bara den framtida fysiska kroppen, begärelsekroppen och den andliga kroppen.

Ni kanske säger.. varför bekymra sig om detta som ligger så långt framför oss,
 låt oss klara av det nuvarande först.
Ni kan inte leva i nuet och ignorera framtiden eftersom
som ni lever idag kommer ni att leva i andevärlden och senare i en fysisk kropp.
Detta är en enkel sanning, kära bröder.
I samma mån som ni längtar efter att vara goda, kärleksfulla, efter den andliga Solens ljus,
skall ni få all den hjälp ni behöver.

Gud har bestämt att det Vita Ljusets bröder skall komma till er för att hjälpa er i ert livs arbete.
Glöm inte bort dessa er andes följeslagare.
Ni talar om fantasi. ni säger...jag vet inte om jag fantiserar det eller inte..
Vi säger ..låt er fantasi vara ren, sann, vänlig, god och ni behöver inte vara rädda att bli bedragna.
Ni kan vara säkra på att dom som kommer till er i det ni tycker om att kalla fantasi,
är er andes hjälpare under ledning an Guds lag.
De hjälper er att vara goda, hjälper er i ert arbete att sprida ljuset, att vidröra människornas hjärtan och sinnen genom er ljusutstrålning.
När dessa hjärtan har vidrörts vänder de också sig mot ljuset, mot Guds kärlek med kärleken i sina egna hjärtan.

Älskade barn, ni kan alltså se mot framtiden med förtröstan.
Gör er  del att bygga  en sinnesvärld av skönhet och sanning
som skall välsigna era bröder och systrar nu och under tider som kommer.

Över oss finns en strålande stjärna
Låt oss följa denna stjärna varhelst den leder.
Den är en uråldrig symbol fär änglahierarkierna, för budbärare från den
Eviga Anden Gud.